ސާކް ފެސްޓިވަލް އޮފް ޓްރެޑިޝަނަލް އިންސްޓްރޫމެންޓަލް މިއުޒިކް އެންޑް ވާރކްޝޮޕް – ބޫޓާން 2020 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

.