2019 ނޮވެމްބަރ 9 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ވީ ޓީވީ މެދުވަރިކޮށް
އިޢުލާން ކުރެވުނު 6 ކެޓަގަރީގެ ނޮމިނޭޝަން

އެންމެ މޮޅު ފިލްމް:
– އިލް ނޮއިސް
– ހައްދު
– ދެވަން ސޫރަ
– ވިޝްކާ
– ވަކިން ލޯބިން

އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރ:
– ޢަލީ ޝިފާއު ( ވަކިން ލޯބިން)
– ރަވީ ފާރޫޤު (ވިޝްކާ)
– ޔޫސުފް ޝަފީއު ޢަލީ ( ދެވަންސޫރަ)
– ޢަބްދުލް ފައްތާޙު ( ހައްދު)
– އިސްމާޢީލް ނިހާދު (އިލް ނޮއިސް)

އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރ ލީޑިންގ ރޯލް ( ފިރިހެން):
– އިސްމާޢީލް ޒާހިރު ( މަލިކާ)
– މުޙައްމަދު ޖުމައްޔިލް ނިމާލު ( ވަކިން ލޯބިން)
– ރަވީ ފާރޫޤު ( ވިޝްކާ)
– ޔޫސުފް ޝަފީއު ( ދެވަންސޫރަ)
– މުޙައްމަދު މުންތަސިރު ( އިލް ނޮއިސް)

އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރ ލީޑިންގ ރޯލް ( އަންހެން):
– މަރިޔަމް ޢައްޒަ ( މީ ލޯތްބަކީ)
– މަރިޔަމް ޢައްޒަ ( ހައްދު)
– އައިޝަތު ރިޝްމީ ރަމީޒް ( ވިޝްކާ)
– މަރިޔަމް މަޖުދާ ( ވަކިން ލޯބިން)
– ނުޒުހަތު ޝުޢައިބު ( މަލިކާ)

އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރ ސަޕޯޓިންގ ރޯލް ( ފިރިހެން):
– އިބްރާހިމު ޖިހާދު ( ބޮސް)
– ޢަލީ ޢާޒިމް ( ހައްދު)
– ޢަލީ ޢާޒިމް ( ދެވަންސޫރަ)
– އިބްރާހިމް ޖިހާދު ( ދިވަންސޫރަ)
– އަޙްމަދު ސަޢީދު ( ވިޝްކާ)

އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރ ސަޕޯޓިންގ ރޯލް (އަންހެން):
– ފާތިމަތު އާޒިފާ (ދެވަންސޫރަ)
– ފައުޒިއްޔާ ހަސަން (ހައްދު)
– ފާތިމަތު އާޒިފާ (ބޮސް)
– ޙަދީޖާ އިބްރާހިމް ދީދީ (ވަކިން ލޯބިން)
– ނުޒުހަތު ޝުޢައިބު (ވަކިން ލޯބިން)

.