ބައިސްކޯފު ޕްރެޒެންޓްސް ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑް 9

.

– ‘ބައިސްކޯފު ޕްރެސެންޓްސް ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް 9’ އެންމެ މޮޅު ފިލްމު ވިޝްކާ (2017)
– ‘ބައިސްކޯފު ޕްރެސެންޓްސް ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް 9’ އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރ ޔޫސުފް ޝަފީޢު (ދެވަންސޫރަ)
– ‘ބައިސްކޯފު ޕްރެސެންޓްސް ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް 9’ ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް މުޙައްމަދު ރަޝީދު (ދަރާ ރަޝީދު)
– ‘ބައިސްކޯފު ޕްރެސެންޓްސް ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް 9’ އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރ – ލީޑިންގ ރޯލް (ފިރިހެން) ޔޫސުފް ޝަފީޢު (ދެވަންސޫރަ)
– ‘ބައިސްކޯފު ޕްރެސެންޓްސް ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް 9’ އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރ – ލީޑިންގ ރޯލް (އަންހެން) ޢައިޝަތު ރިޝްމީ (ވިޝްކާ)
– ‘ބައިސްކޯފު ޕްރެސެންޓްސް ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް 9’ ސްޕެޝަލް ޖޫރީ ޕްރައިޒް – އައުޓްސްޓޭންޑިންގ އޯލްރައުންޑް ޕާރފޯމަރ އަލީ އާޒިމް (ބޮސް / ދެވަންސޫރަ / މަލިކާ / ޙައްދު)
– ‘ބައިސްކޯފު ޕްރެސެންޓްސް ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް 9’ އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރ – ސަޕޯޓިންގ ރޯލް (ފިރިހެން) އަލީ އާޒިމް (ޙައްދު)
– ‘ބައިސްކޯފު ޕްރެސެންޓްސް ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް 9’ އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރ – ސަޕޯޓިންގ ރޯލް (އަންހެން) ޚަދީޖާ އިބްރާޙިމް ދީދީ (ވަކިން ލޯބިން)
– ‘ބައިސްކޯފު ޕްރެސެންޓްސް ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް 9’ އެންމެ މޮޅު ސްކްރީންޕްލޭ ޔޫސުފް ޝަފީޢު (ދެވަންސޫރަ)
– ‘ބައިސްކޯފު ޕްރެސެންޓްސް ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް 9’ އެންމެ މޮޅު ސިނެމެޓޯގްރަފީ އަޙުމަދު ޝާމިން ނިޒާމް (ވިޝްކާ)
– ‘ބައިސްކޯފު ޕްރެސެންޓްސް ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް 9’ އެންމެ މޮޅު އެޑިޓިންގ ޔޫސުފް ޝަފީޢު (ދެވަންސޫރަ)
– ‘ބައިސްކޯފު ޕްރެސެންޓްސް ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް 9’ އެންމެ މޮޅު ބެކްގްރައުންޑް ސްކޯ އިސްމާއިލް އަދީލް (އިލް ނޮއިސް)
– ‘ބައިސްކޯފު ޕްރެސެންޓްސް ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް 9’ އެންމެ މޮޅު ސައުންޑް ޑިޒައިން މުޙައްމަދު އިކްރާމް (ވިޝްކާ)
– ‘ބައިސްކޯފު ޕްރެސެންޓްސް ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް 9’ އެންމެ މޮޅު ކޮސްޓިއުމް ޑިޒައިން އައިމިނަތު ނޫރާ، މުޙައްމަދު ރިއްފަޠު، ޢަބްދުﷲ ވިޝާމް (ވިޝްކާ)
– ‘ބައިސްކޯފު ޕްރެސެންޓްސް ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް 9’ އެންމެ މޮޅު އާޓް ޑައިރެކްޓަރ އަޙުމަދު މުޙައްމަދު އިމާދު (ވިޝްކާ)
-‘ބައިސްކޯފު ޕްރެސެންޓްސް ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް 9’ ސްޕެޝަލް ޖޫރީ ޕްރައިޒް – އެކްސެޕްޝަނަލް ޔަންގް ޓެލެންޓް މަރިޔަމް ޔަލާ ޝިފާއު (ވަކިން ލޯބިން)
– ‘ބައިސްކޯފު ޕްރެސެންޓްސް ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް 9’ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަޙުމަދު ނަބީލް މުޙައްމަދު (ހިތް އަވަސްވާ ގޮތްވޭ / ބޮސް)
– ‘ބައިސްކޯފު ޕްރެސެންޓްސް ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް 9’ އެންމެ މޮޅު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މަރިޔަމް ރިފްޤާ ރަޝީދު (ވިޝްކާ / ވިޝްކާ)
– ‘ބައިސްކޯފު ޕްރެސެންޓްސް ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް 9’ އެންމެ މޮޅު ލަވަ (އޮރިޖިނަލް) ފަޠުޙުﷲ ޢަބްދުﷲ ފައްޠާޙު (ހިތް އަވަސްވާގޮތް / ބޮސް)
– ‘ބައިސްކޯފު ޕްރެސެންޓްސް ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް 9’ އެންމެ މޮޅު ލިރިކްސް މަޢުޞޫމް ޝާކިރު (ހިތް އަވަސްވާގޮތް / ބޮސް)