މިޞްރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ކަލްޗަރަލް އެފެއާޒްގެ 8 ވަނަ އަސްވާން އިންޓަނޭޝަނަލް ފެސްޓިވަލް ފޮރ ކަލްޗަރ އެނޑް އާޓްސް ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު

.