About Olympus

އޮލިމްޕަސް
ފުރަތަމަ އޮލިމްޕަސް ހުޅުވައި ދެއްވާފައިވަނީ، 1959 މޭ 21 ގައި އޭރުގެ ރަސްގެފާނު އައްސުލްތާން މުޙައްމަދު ފަރީދުލް އައްވަލް ކީރިތި މަހާރަދުންނެވެ. އިމާރާތް ބިނާކުރެވިފައިވަނީ ވަޒީރުލް އަޢުޡަމް ސާހިބުއްދައުލާ އިބްރާހީމް ނާޞިރު އަދި ކޮލި ޢަލީ އުމަރު މަނިކުގެ ދަށުންނެވެ. އޮލިމްޕަސް މަރާމާތުކޮށް ޒާމާނީ އާލާތްތަކާއެކު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު 2013 މާރިޗު 01 ވަނަ ދުވަހު، އޮލިމްޕަސް އަލުން ހުޅުވައި ދެއްވީ އޭރުގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން އެވެ.
އޮލިމްޕަސް މަރާމާތުކޮށް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކާނަލް (ރޓ) މުޙައްމަދު ނާޒިމް، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލް ޢަފޫރު، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް، ޕޮޕް ޖޯއީ ޕވޓ ލޓޑ އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ.

 

Olympus, was Built under the supervision of the then Prime Minister His Excellency Ibrahim Nasir Rannabandeyri Kilegefaanu and Koli Ali Umar Manik. It was opened on 21st May 1959 by King Al-Sulthan Muhammed Fareedul-Awwal and reopened following extensive renovation including state of the art epuipment on 01st March 2013 by His Excellency President Dr. Mohamed Waheed Hassan.

The Extensive renovation and state of the equipment for Olympus was facilitated by the Minister of Defence and National Security Colonel (Rtd) Mohamed Nazim, Minister of Tourism, Arts and Culture Honorable Ahmed Adheeb Abdul Ghafoor, Maldives National Defence Force, Pop Joy PVT, LTD and some community members of Maldives.