Contact Details

National Centre for the Arts,Olympus Campus, Hadhuvarudhey Higun, male’, Rep.Of.Maldives phone: (+960) 3313456 (main number) Email: info@nca.gov.mv

Human Resource

Phone: (+960) 3310729
Email:
hr@nca.gov.mv

Events

Phone: (+960) 3344667
Email:
safa@nca.gov.mv

National Art Gallery

Phone: (+960) 3343832
Email:
nuzuhath@nca.gov.mv

Complain

To file a complaint please Email us . Email:
complains@nca.gov.mv

Send us a message!

LATEST POSTS

‏ އެވްރިޑޭ ލައިވްސް އެންޑް އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޗޭންޖަސް .

'އެވްރިޑޭ ލައިވްސް އެންޑް އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޗޭންޖަސް' ނަމުގައި ފޮޓޯ މައުރަޒެއް 19-24 އޭޕްރީލަށް ނެޝަނަލް އާޓް ގެލަރީގައި ބޭއްވުނެވެ. މި ފޮޓޯ މައުރަޒަކީ ކ. ހުރާ، ކ. ދިއްފުށި އަދި އ.ދ. ދިގުރަށުގެ...
- Advertisement -