News

ބައިސްކޯފު ޕްރެޒެންޓްސް ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑް 9 .

- 'ބައިސްކޯފު ޕްރެސެންޓްސް ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް 9' އެންމެ މޮޅު ފިލްމު ވިޝްކާ (2017) - 'ބައިސްކޯފު ޕްރެސެންޓްސް ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް 9' އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރ ޔޫސުފް ޝަފީޢު (ދެވަންސޫރަ) -...

SAARC ARTIST CAMP AND EXHIBITION 2019

  ސާކް ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރ އާއި @MoACHmv އަދި @NCA_MDV ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ 'ސާކް އާޓިސްޓްސް ކޭމްޕް އެންޑް އެގްޒިބިޝަން އޮފް ޕެއިންޓިންގްސް 2019' ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލެރީގައި...

Maldives contemporary art exhibition Unveiling Visions – 2019

        މޯލްޑިވިއަން އާޓިސްޓް ކޮމިއުނިޓީ (އެމް.އޭ.ސީ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ މޯލްޑިވިއަން ކޮންޓެމްޕޮރަރީ އާޓް އެގްޒިބިޝަން "އަންވެއިލިންގ ވިޜަންސް 2019" ރޭގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ އާއިޝަތު ޢަލީ ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފިއެވެ.މި މަޢުރަޒަކީ...

‏ އެން.ސީ.އޭ އަލްކައުން މަދަހަ މުބާރާތް ރަންއަޑު 1440 ފެށުން

ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮ ދި އާޓްސް އާއި އަލްކައުން ޓީވީ ޗެނަލް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ، އެން.ސީ.އޭ-އަލްކައުނު މަދަޙަ މުބާރާތް...

‏ކުޅަދާނަ ކުރެހުންތެރިޔާ ޒުލައިޚާ ޢަލީ ގެ “އަ ވަލްނަރަބަލް ބިއުޓީ: މޯލްޑިވްސް” މައުރަޒު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު...

ހުނަރުވެރި ކުރެހުންތެރިޔާ އަލްފާޟިލާ ޒުލޭޚާ ޢަލީ ގެ ސޯލޯ ކުރެހުމުގެ މައުރަޒު ރޭ ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލެރީގައި (2019 އެޕްރީލް 12 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް...