News

‏ އެން.ސީ.އޭ އަލްކައުން މަދަހަ މުބާރާތް ރަންއަޑު 1440 ފެށުން

ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮ ދި އާޓްސް އާއި އަލްކައުން ޓީވީ ޗެނަލް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ، އެން.ސީ.އޭ-އަލްކައުނު މަދަޙަ މުބާރާތް...

‏ކުޅަދާނަ ކުރެހުންތެރިޔާ ޒުލައިޚާ ޢަލީ ގެ “އަ ވަލްނަރަބަލް ބިއުޓީ: މޯލްޑިވްސް” މައުރަޒު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު...

ހުނަރުވެރި ކުރެހުންތެރިޔާ އަލްފާޟިލާ ޒުލޭޚާ ޢަލީ ގެ ސޯލޯ ކުރެހުމުގެ މައުރަޒު ރޭ ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލެރީގައި (2019 އެޕްރީލް 12 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް...

Visual Arts Forum

http://nca.gov.mv/nca/wp-content/uploads/2019/02/PR177-PRIV-2019-4.pdf

Filmy Fanaanunge forum

http://nca.gov.mv/nca/wp-content/uploads/2019/01/PR177-PRIV-2019-3.pdf