News

Maldives contemporary art exhibition Unveiling Visions – 2019

        މޯލްޑިވިއަން އާޓިސްޓް ކޮމިއުނިޓީ (އެމް.އޭ.ސީ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ މޯލްޑިވިއަން ކޮންޓެމްޕޮރަރީ އާޓް އެގްޒިބިޝަން "އަންވެއިލިންގ ވިޜަންސް 2019" ރޭގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ އާއިޝަތު ޢަލީ ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފިއެވެ.މި މަޢުރަޒަކީ...

‏ އެން.ސީ.އޭ އަލްކައުން މަދަހަ މުބާރާތް ރަންއަޑު 1440 ފެށުން

ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮ ދި އާޓްސް އާއި އަލްކައުން ޓީވީ ޗެނަލް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ، އެން.ސީ.އޭ-އަލްކައުނު މަދަޙަ މުބާރާތް...

‏ކުޅަދާނަ ކުރެހުންތެރިޔާ ޒުލައިޚާ ޢަލީ ގެ “އަ ވަލްނަރަބަލް ބިއުޓީ: މޯލްޑިވްސް” މައުރަޒު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު...

ހުނަރުވެރި ކުރެހުންތެރިޔާ އަލްފާޟިލާ ޒުލޭޚާ ޢަލީ ގެ ސޯލޯ ކުރެހުމުގެ މައުރަޒު ރޭ ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލެރީގައި (2019 އެޕްރީލް 12 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް...

Visual Arts Forum

http://nca.gov.mv/nca/wp-content/uploads/2019/02/PR177-PRIV-2019-4.pdf