News

އަންވެއިލިން ވިޝަންސް - 2020

އަންވެއިލިން ވިޝަންސް – 2020 .

އޮކްޓޯބަރު 29 ގެ ނިޔަލަށް ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލަރީގައި ކުރިއަށްދާ އަންވެއިލިން ވިޝަންސް އާޓް އެގްޒިބިޝަން. ހެނދުނު 10:00 ން ހަވީރު 6:00 ށް، ރޭގަނޑު 8:00 ން 10:00 ށް .

ބައިސްކޯފު ޕްރެޒެންޓްސް ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑް 9 .

- 'ބައިސްކޯފު ޕްރެސެންޓްސް ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް 9' އެންމެ މޮޅު ފިލްމު ވިޝްކާ (2017) - 'ބައިސްކޯފު ޕްރެސެންޓްސް ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް 9' އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރ ޔޫސުފް ޝަފީޢު (ދެވަންސޫރަ) -...

SAARC ARTIST CAMP AND EXHIBITION 2019

  ސާކް ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރ އާއި @MoACHmv އަދި @NCA_MDV ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ 'ސާކް އާޓިސްޓްސް ކޭމްޕް އެންޑް އެގްޒިބިޝަން އޮފް ޕެއިންޓިންގްސް 2019' ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލެރީގައި...

Maldives contemporary art exhibition Unveiling Visions – 2019

        މޯލްޑިވިއަން އާޓިސްޓް ކޮމިއުނިޓީ (އެމް.އޭ.ސީ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ މޯލްޑިވިއަން ކޮންޓެމްޕޮރަރީ އާޓް އެގްޒިބިޝަން "އަންވެއިލިންގ ވިޜަންސް 2019" ރޭގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ އާއިޝަތު ޢަލީ ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފިއެވެ.މި މަޢުރަޒަކީ...